Biznews

เหตุเกิดจากเคาน์ดาวน์!7 ร้านในบางแสน ใครไประหว่าง 29 ธ.ค. 64-3 ม.ค. 65 รีบตรวจ ATK

ชลบุรี ประกาศสถานที่เสี่ยงเพิ่มเติมล่าสุด ให้บุคคลที่ไปสถานที่เสี่ยงรีบตรวจ ATK / กักตัวเอง / สังเกตอาการตนเอง 14 วัน สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างจากบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ตรวจโควิด-19ด้วยตนเองทุก 5-7 วัน

ทั้งนี้มี 7 พื้นที่เสี่ยงโควิดพัทยา ดังนี้

1. ร้านบ้านเพื่อนบางแสน

2. ร้าน HURT บางแสน

3. ร้าน Replay บางแสน

4. ร้าน Von บางแสน

5. ร้านเหล้าเรียนบางแสน

6. ร้านสราญรมย์ บางแสน

7. ร้าน Warp บางแสน

 

ทั้งนี้ ร้านทั้งหมดอยู่ในพื้นที่แถวบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ใครที่เดินทางไป 7 ร้านดังกล่าว ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 2564 – 3 ม.ค. 2565 ขอให้ตรวจ ATK ทุกคน เนื่องจากพบการแพร่ระบาดของโควิดในร้านเหล่านี้เป็นจำนวนมาก

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: