Bizlifestyle

ปชช.เสนอ ‘ยอมรับความเห็นต่าง ถอยคนละก้าว’ ทางออก-จุดกึ่งกลาง ‘ม็อบกับรัฐบาล’

“สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศที่สนใจติดตามข่าวการเมือง จำนวนทั้งสิ้น 1,147 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2564 หัวข้อ “จุดกึ่งกลางระหว่างการชุมนุมกับรัฐบาล” กรณีการชุมนุมทางการเมือง ณ วันนี้ มีหลายประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน โดยเฉพาะเหตุปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำให้หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเป็นห่วงกังวลว่าสถานการณ์จะยืดเยื้อต่อไป เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนและช่วยกันหาทางออก เพื่อหาจุดกึ่งกลางระหว่างการชุมนุมกับรัฐบาล สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนติดตามข่าวการชุมนุมจากสื่อใด

อันดับ 1 โทรทัศน์ 70.04%

อันดับ 2 เฟซบุ๊ก 65.33%

อันดับ 3 การไลฟ์สด (Live) 37.29%

อันดับ 4 การพูดคุยกับคนอื่นๆ 36.33%

อันดับ 5 เว็บไซต์ข่าว 31.00%

2. ประชาชนคิดเห็นอย่างไรกับการชุมนุม ณ วันนี้

อันดับ 1 การเคลื่อนไหวชุมนุมแตกต่างจากสมัยก่อน 55.33%

อันดับ 2 มีเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นแกนนำ 50.61%

อันดับ 3 เป็นสิทธิตามระบอบประชาธิปไตย 49.04%

อันดับ 4 มีการปะทะ กระทบกระทั่งกันมากขึ้น 48.43%

อันดับ 5 มีผู้ไม่หวังดีปะปนเข้ามาสร้างสถานการณ์ 47.90%

3. ประชาชนคิดเห็นอย่างไรกับท่าทีของรัฐบาลที่มีต่อการชุมนุม ณ วันนี้

อันดับ 1 เน้นการสกัดกั้นการชุมนุม/จับกุมแกนนำ 51.41%

อันดับ 2 มีการใช้กำลังเกินกว่าเหตุ/ใช้มาตรการที่รุนแรง 50.35%

อันดับ 3 พยายามควบคุมสถานการณ์ 48.94%

อันดับ 4 ไม่รับฟัง/ไม่ให้ความสำคัญกับข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม 46.92%

อันดับ 5 ต้องการรักษาความสงบของบ้านเมือง 41.11%

4. ประชาชนคิดว่า “จุดกึ่งกลาง” ระหว่างการชุมนุมกับรัฐบาลคืออะไร

อันดับ 1 ทุกฝ่ายต้องยอมรับความเห็นต่าง ถอยคนละก้าว 50.07%

อันดับ 2 รัฐบาลต้องเปิดใจ รับฟังข้อเรียกร้อง สนใจไม่ละเลย เพื่อทบทวนการทำงาน 13.67%

อันดับ 3 นายกฯต้องลาออก /แก้ไขรัฐธรรมนูญ/ ยุบสภา 10.79%

อันดับ 4 การชุมนุมโดยสงบ สันติ ปฏิบัติตามกฎหมาย 9.64%

อันดับ 5 ทั้ง 2 ฝ่ายต้องจัดตั้งตัวแทนเจรจา หาข้อตกลงร่วมกัน 5.04%

5. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการชุมนุม ณ วันนี้

ไม่เห็นด้วย 27.63%

ค่อนข้างเห็นด้วย 25.20%

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 23.98%

เห็นด้วย 23.19%

6. ความคิดเห็นของประชาชนต่อท่าทีของรัฐบาลที่มีต่อการชุมนุม ณ วันนี้

ไม่เห็นด้วย 39.49%

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 28.60%

ค่อนข้างเห็นด้วย 23.63%

เห็นด้วย 8.28%

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: