Biznews

ด่วน!’กอศ.’ออกประกาศ ‘อาชีวะรัฐ-เอกชน’หยุดเรียนกรณีพิเศษ 4-31 ม.ค.นี้

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ได้ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ โดยเนื้อหาบางส่วน ระบุว่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดในสถานศึกษา ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนทุกแห่งในสังกัด สอศ.ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (28 จังหวัด) ตามที่ ศบค.กำหนด ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่ 4 – 31 ม.ค.64 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

โดยให้สถานศึกษาปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรการการจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด ตลอดจนจัดให้ครูและบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ที่สถานศึกษาไม่เกิน 25% ส่วนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน สังกัด สอศ.ในพื้นที่ควบคุม 11 จังหวัด และพื้นที่เฝ้าระวังสูง 38 จังหวัด ให้ดำเนินการตามมาตรการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศอย่างเคร่งครัด

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: