Biznews

ดิอาจิโอ ขานรับ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต ปี 2560

ดิอาจิโอ ขานรับ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต ปี 2560 เพื่อการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม และลดปัญหาสังคม

 

บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ DMHT ผู้นำด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับพรีเมี่ยม สนับสนุนภาษีสุราภายใต้การปฏิรูปภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ ปีพ.ศ. 2560 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 16 กันยายนนี้ ที่รัฐบาลมุ่งหวังให้ประเทศไทยมีระบบ                 การจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ไม่เพิ่มภาระภาษีแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค และลดปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นอันตราย ซึ่งการปฏิรูปภาษีสรรพสามิตครั้งนี้ ภาครัฐโดยกรมสรรพสามิตได้ให้ตัวแทนภาคเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วม ตลอดจนแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกรมสรรพสามิตในการร่างกฎหมายระดับรอง (อนุบัญญัติ) เพื่อสะท้อนความมุ่งหวังของรัฐบาลในการผลักดันประเทศสู่ความเป็นสากล และสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 ดิอาจิโอ

ทั้งนี้ ภาษีสุรา ภายใต้ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มุ่งเน้นการจัดระบบสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต และลดความเหลื่อมล้ำในการเลือกปฏิบัติต่อผู้ประกอบการ สาระสำคัญและ                       การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ประกอบไปด้วย 1) ฐานในการคำนวณภาษีด้านราคา จากเดิมคิดตามราคาขายส่งช่วงสุดท้าย เป็นราคาขายปลีกแนะนำ ซึ่งเป็นราคาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคทั่วไปในตลาดปกติ 2) อัตราภาษีที่เรียกเก็บ ยังคงเป็น 2 อัตรา แต่เปลี่ยนจากการเน้นเก็บตามมูลค่าสินค้า เป็นเน้นการจัดเก็บตามปริมาณดีกรีแอลกอฮอล์ที่เพิ่มขึ้น เพื่อการพัฒนาคุณภาพสุราและควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีดีกรีสูงและส่งผลต่อสุขภาพ 3) ใบอนุญาตขายสุรา จากเดิม 7 ประเภท เหลือเพียง 2 ประเภท คือ ขายปลีกและ                ขายส่ง เพื่อลดความซ้ำซ้อน 4) เพดานของอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ตลอดจนผลิตและนำเข้า เพิ่มขึ้น 10 ถึง 25 เท่า และ 5) เพิ่มบทลงโทษสุราผิดกฎหมาย เพื่อลดปัญหาสินค้าผิดกฎหมาย โดยสุราทุกชนิดที่นำเข้ามาจำหน่ายในราชอาณาจักรจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียง                 ผู้เดียวจากผู้ผลิตในต่างประเทศหรือผู้มีสิทธิ์ในตราสินค้า

 

 ดิอาจิโอ

นายธนากร คุปตจิตต์ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ เชื่อมั่นว่า พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 นี้ จะสร้างความเป็นธรรมให้แก่ภาคเอกชน ลดปัญหาสุราผิดกฎหมาย คือ สุราปลอมแปลงและลักลอบนำเข้า และลดปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นอันตราย ด้วยอัตราภาษีที่กระทรวงการคลังกำหนดอัตราต่ำกว่าสำหรับสุราที่มีปริมาณดีกรีต่ำกว่าจึงกระทบต่อสุขอนามัยผู้บริโภคน้อยกว่า ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิตฯ ที่สำคัญ ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ มุ่งหวังให้การปฏิรูปในครั้งนี้ส่งผลให้สามารถควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดปัญหาการดื่มที่เป็นอันตรายได้ผลจริง เช่นเดียวกับในต่างประเทศ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ ในเรื่องแอลกอฮอล์กับสังคมที่เชื่อว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้ หากคนในสังคมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องการดื่มอย่างรับผิดชอบนั่นเอง”

 

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: