Real Estate

‘ซีอาร์ซี ไทวัสดุ’ เปิดศูนย์เพื่อคนพิการ สร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมกับ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จัดพิธีเปิด “ศูนย์ Contact Center ไทวัสดุ เพื่อคนพิการ” อย่างเป็นทางการ  ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า  บริษัทตระหนักถึงพันธกิจหลักของการดำเนินธุรกิจขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งมั่นให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการจัดโครงการซีเอสอาร์ต่างๆ ที่เป็นการช่วยเหลือสังคมชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม มาอย่างต่อเนื่อง…

จะเห็นได้ว่าสังคมมักมองผู้พิการว่าเป็นภาระของทั้งผู้ดูแลและสังคม การให้ความช่วยเหลือคนพิการในอดีตที่ผ่านมาจึงมักอยู่ในรูปของการสงเคราะห์ด้วยเงินหรือทรัพย์สินต่างๆ ต่อมาจึงมีการนำเสนอแนวคิดใหม่ว่าการช่วยเหลือผู้พิการที่เหมาะสม ควรเป็นการส่งเสริมให้ผู้พิการสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเอง ด้วยการพัฒนาหรือส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานหาเลี้ยงชีพ โดยไม่ต้องเป็นภาระของผู้อื่น

 

ซึ่งการบริการลูกค้าในรูปแบบ Call Center นับเป็นงานที่สำคัญและมีคุณค่า ไม่เฉพาะต่อลูกค้า หรือองค์กร แต่ยังรวมถึงความภาคภูมิใจของผู้ให้บริการ ดังนั้นองค์กรธุรกิจหรือหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือภาคเอกชน จึงให้ความสำคัญต่อการบริการลูกค้าผ่าน Call Center มากขึ้นเป็นลำดับ และที่ผ่านมา เราพบว่าการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่งานบริการลูกค้ามิได้จำกัดอยู่แต่ในคนที่มีร่างกายปกติเท่านั้น แต่ผู้พิการทางกายที่สามารถเคลื่อนไหวได้ ก็สามารถทำงานให้บริการในรูปแบบ Call Center ได้ หากได้รับโอกาสและการพัฒนาทักษะที่ถูกต้องเหมาะสม

ซีอาร์ซี ไทวัสดุ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการอย่างยั่งยืน เรามุ่งมั่นที่จะขยายโอกาสและสร้างความเท่าเทียมให้กับทุกคนในสังคม โดยเฉพาะกับผู้พิการ เรามองว่ากลุ่มผู้พิการนั้นไม่ใช่ภาระของสังคม แต่เป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประเทศที่สำคัญอีกกลุ่มด้วย

ในการนี้จึงเปิด “ศูนย์ Contact Center ไทวัสดุ เพื่อคนพิการ” โดยมีวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ เน้นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ผู้พิการในสังคม พร้อมสนับสนุนให้ผู้พิการมีโอกาสใช้ความสามารถของตนเองในการสร้างรายได้ และพึ่งพาตนเองได้ เพื่อให้เกิดการยอมรับในฝีมือแรงงานของผู้พิการ และ สร้างการรับรู้สู่สาธารณะ

 

ซึ่งการจ้างงานผู้พิการเข้าทำงานกับ ซีอาร์ซี ไทวัสดุ นั้น ได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2557 โดยในปีแรกได้เริ่มสนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรคอลเซ็นเตอร์ ต่อมาในปี 2558 ได้ดำเนินโครงการตั้งศูนย์ฝึกอาชีพ (Contact Center) ที่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จังหวัดชลบุรี ด้วยการติดตั้งระบบโทรศัพท์ที่ทันสมัย เชื่อมโยงกับระบบหลักในการบริการลูกค้าของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้พิการใช้เป็นสถานที่ในการรับโทรศัพท์จากลูกค้าในเครือเซ็นทรัล รีเทล พร้อมกันนี้ได้จัดผู้เชี่ยวชาญให้การฝึกอบรมผู้พิการ ให้สามารถใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ได้.

นายสุทธิสาร กล่าวทิ้งท้ายว่า “เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “ศูนย์ Contact Center ไทวัสดุ เพื่อคนพิการ” แห่งนี้ จะเป็นสถานที่ที่ให้ผู้พิการมีแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ และมีโอกาสในการเข้าสู่การมีงานทำในตลาดแรงงาน มีรายได้ในการช่วยเหลือตนเอง และช่วยลดภาระของผู้ดูแลอีกทางหนึ่ง

 

อีกทั้งเป็นตัวอย่างให้กับสังคม และภาคส่วนอื่นๆ ได้เห็นเป็นแบบอย่าง ถึงการนำเอาศักยภาพที่แต่ละองค์กรมี มาร่วมกันช่วยเหลือกลุ่มผู้พิการให้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง มีงานทำ สร้างให้เกิดอาชีพ และสร้างให้เกิดรายได้ ที่ยั่งยืนต่อไป

 

 “ศูนย์ Contact Center ไทวัสดุ เพื่อผู้พิการ” แห่งนี้ ตั้งอยู่ ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ปัจจุบันมีการจ้างงานผู้พิการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Call Center แล้วทั้งสิ้นจำนวน 45 คน ซึ่งสามารถรองรับการจ้างงานผู้พิการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Call Center ได้ถึง 70 อัตรา พร้อมแล้วที่จะให้บริการลูกค้า ตอบคำถาม หรือให้คำแนะนำผ่านทางโทรศัพท์ ในเรื่องต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการทราบ 

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: