Biznews

‘ซีพีเอ็น’ เพิ่มงบ ‘ดุสิต เซ็นทรัลพาร์ค’ อีก 3,751 ล้านรวมเงินลงทุนกว่า 2 หมื่นล้าน!

ตามที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ประกาศการร่วมทุนกับบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (“DTC”) ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม (Mixed Use Project) ซึ่งประกอบด้วยโครงการศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน โรงแรม และที่พักอาศัย ภายใต้ชื่อโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค (“DCP”) ซึ่งมีมูลค่าเงินลงทุนตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยอนุมัติไว้โดยเป็นเงินลงทุนในส่วนของบริษัทฯ จำนวน 17,393 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 นั้น

เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับโครงการ รวมถึงการใช้ศักยภาพของที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติงบประมาณการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค สำหรับส่วนการลงทุนของบริษัทฯ จำนวน 3,751 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบประมาณการลงทุนเดิมที่เคยได้รับอนุมัติจำนวน 17,393 ล้านบาท คิดเป็นงบประมาณการลงทุนใหม่สำหรับส่วนของบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 21,144 ล้านบาท

 

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม สามารถให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว และจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยเป็นการอนุมัติแบบมีเงื่อนไขในการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ DTC มีข้อสรุปที่ชัดเจนจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ DTC  ได้แก่

ศูนย์การค้า มีการปรับรูปแบบและการจัดพื้นที่ค้าปลีก ในรูปแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า ควบคู่กับการปรับเพิ่มความต้องการและมาตรฐานในการก่อสร้างและความปลอดภัยให้สูงขึ้น โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จไตรมาส 3/67

 

อาคารสำนักงาน เพิ่ม Roof Top Bar และ Meeting Facilities เพื่อเป็นจุดขายใหม่ให้กับโครงการอาคารสำนักงาน ปรับเพิ่มความต้องการและมาตรฐานการก่อสร้างและความปลอดภัยให้สูงขึ้น คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1 /67

โรงแรม ปรับเพิ่มจำนวนห้องพัก และพื้นที่ก่อสร้าง Gross Floor Area (“GFA”), ออกแบบห้องพักขนาดใหญ่ให้มีความเป็นส่วนตัวสูงสำหรับผู้เข้าพัก, ปรับปรุงเพื่อให้ห้องพักทุกห้องสามารถมองเห็นวิวสวนลุมพินี แล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 3/66

และที่พักอาศัย ปรับเพิ่มพื้นที่ก่อสร้าง GFA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สูงขึ้น, ปรับตำแหน่งของแบรนด์ให้เป็นระดับ Super Luxury เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4/67

ทั้งนี้ งบประมาณการลงทุนเพิ่มเติมในส่วนของบริษัทฯ ดังกล่าวไม่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

 

 

 

 

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: