SME

‘ซีพีออลล์’ ผนึก 3 แบงก์ใหญ่หนุน SME เข้าถึงเงินทุน ดอกเบี้ยต่ำ สู้โควิด 19 

ซีพี ออลล์ เดินหน้าภารกิจ “เซเว่น อีเลฟเว่นกองหนุน SME” ต่อเนื่อง ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย ผลักดัน SME คู่ค้าของซีพี ออลล์เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ ตามมาตรการของภาครัฐ เพื่อก้าวผ่านวิกฤติเศรษฐกิจจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19   จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ได้เล็งเห็นถึงความยากลำบากหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นกับคู่ค้าจึงได้ขับเคลื่อนนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME มาอย่างต่อเนื่อง และทันทีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง ได้ประกาศให้ธนาคารต่างๆ ออกมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME  เพื่อให้สามารถฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ ทีมซีพี ออลล์ จึงได้ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย เป็น​สื่อกลางสะพานเชื่อมให้ผู้ประกอบการ SME ที่เป็นคู่ค้าของบริษัท ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ ในโครงการสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ และลดผลกระทบจากการจ้างงานของผู้ประกอบการรายย่อย ช่วยประคับประคองให้ธุรกิจ SME สามารถก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้

 

ทั้งนี้ผู้ประกอบการ SME สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ โทร 02-230-9663, ธนาคารกสิกรไทย โทร 02-888-8822 , ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร 02-544-4577  (สำหรับผู้ประกอบการยอดขาย 75-500 ล้านบาทต่อปี) และ 02-795-7677  (สำหรับผู้ประกอบการยอดขายไม่เกิน 75 ล้านบาทต่อปี)

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: