Biznews

“คูโบต้า”โชว์เหนือ เตรียมส่งแทรคเตอร์ไร้คนขับรับไทยแลนด์ 4.0

ปักหลักดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนานสำหรับบริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งก่อตั้งขึ้นในวันที่ 2 สิงหาคม 2553 ด้วยทุนจดทะเบียน 3,114 ล้านบาท โดยการร่วมทุนระหว่างคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) และ SCG (เอสซีจี) นับระะยะเวลาถึงขณะนี้ครบ 40 ปีบริบูรณ์

ในโอกาสฉลองครบรอบ 40 ปีสยามคูโบต้าเตรียมงบประมาณทั้งปีที่ 4,000 ล้านบาท มุ่งเน้นแนวทางในการยกระดับแบรนด์คูโบต้าสู่การเป็นนวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต โดยจะมุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมใหม่ของเครื่องจักรกลการเกษตร ทั้งรถแทรคเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว รถดำนา และเครื่องจักรกลการเกษตรอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงในอีก 10 ปีข้างหน้า และให้สอดรับนโยบายเกษตร 4.0

ซึ่งแนวทางดังกล่าวนี้ “ฮิโรโตะ คิมุระ” กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องจักรกล คูโบต้า บอกว่า คูโบต้าต้องการให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการในการทำการเกษตรให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต นำไปสู่การสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง ตามนโยบายของคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น โดยขณะนี้มีนวัตกรรมหลายรายการที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา ยกตัวอย่างเช่นรถแทรคเตอร์ รถเกี่ยวข้าว รถดำนา ที่ไร้คนขับ ซึ่งคาดว่าจะนำมาใช้ในเร็วๆ นี้ ภายใต้วิสัยทัศน์ใน 10 ปีข้างหน้าที่จะสร้างเครื่องจักรกลการเกษตรให้เป็นนวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคตด้วยมุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการในการทำการเกษตรให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต นำไปสู่การสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง เพื่อให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมทั้งยกระดับภาคเกษตรกรรมของอาเซียนให้มั่นคงอย่างยั่งยืน และส่งผลให้ประชากรทั่วโลกมีความมั่นคงทางอาหารในการบริโภคจากผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และปลอดภัย อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นในการยอมรับความเป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลก (Global Major Brand) ตามนโยบายของคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้วางแนวทางการดำเนินงานใน 4 หลักการทางธุรกิจ (4 Business Principles) เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายแห่งการเป็นแบรนด์ “นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต” ประกอบด้วย Leader ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านเครื่องจักรกลการเกษตรในอาเซียน โดยมุ่งสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรชั้นนำระดับโลก Innovation ยกระดับภาคเกษตรกรรมให้ก้าวล้ำไปอีกขั้น ด้วยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลการทำเกษตร BIG DATA เพื่อช่วยเกษตรกรบริหารจัดการการเกษตรได้อย่างแม่นยำ (Precision Farming) Seamless Life ทำงานร่วมกันแบบไร้รอยต่อระหว่างองค์กร พนักงาน ผู้แทนจำหน่าย และพันธมิตรทางธุรกิจ ในการสร้างสรรค์เครื่องจักรกลการเกษตร ผสานองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ช่วยสร้างผลผลิตทางการเกษตร เพื่อนำไปสู่สังคมและประชากรทั่วโลกให้มีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสุดท้าย คือ Sustainability มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โดยเน้นการสร้างนวัตกรรมเกษตรเพื่อใช้ทรัพยากรอย่างพอประมาณ ในการสร้างอาหารให้เพียงพอและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชากรในวันข้างหน้าสามารถดำรงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและเอื้อต่อการเพาะปลูก

ซึ่งจากหลักการทางธุรกิจดังกล่าว ถือเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของสยามคูโบต้าให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงในอีก 10 ปีข้างหน้า และมีส่วนช่วยให้พี่น้องเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน รวมทั้งยังช่วยยกระดับภาคการเกษตรของไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมต่างประเทศ

ทางด้าน นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนานวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรของสยามคูโบต้าด้วยว่า ในยุคการทำการเกษตรสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรมากขึ้น บริษัทฯ จึงวางแนวทางในการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรที่ล้ำสมัย เพื่อรองรับการทำเกษตรแม่นยำสูง (Precision Agriculture) พร้อมทั้งสอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมภาคการเกษตรของไทยเข้าสู่เกษตร 4.0 ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ การนำเอาระบบ GNSS (Global navigation satellite system) เข้ามาใช้ร่วมกับเครื่องจักรกลการเกษตรของคูโบต้า รวมทั้งนำระบบดิจิตัลเทคโนโลยีมาใช้ในการวัดค่า เพื่อปรับปรุงการทำเกษตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะระบบการบริหารจัดการฟาร์ม (Farm Management; end to end solution) ซึ่งขณะนี้ได้ร่วมทดสอบและนำร่องพัฒนาระบบกับองค์กรทางภาครัฐและเอกชนต่างๆ หลายแห่ง

และในโอกาสที่สยามคูโบต้า ครบรอบ 40 ปี ยังได้เตรียมความพร้อมจัดงานใหญ่อีกหลายกิจกรรม เพื่อตอกย้ำการเป็นผู้นำในการคิดค้นและวิจัยนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร โดยเริ่มจากเร็วๆ นี้ จะมีการจัดงานสัมมนา ‘Agri – Forum’ ซึ่งเป็นความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรที่จะช่วยยกระดับการเกษตรของไทยให้ก้าวสู่ เกษตร 4.0 และงานแสดงนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่แห่งปี ‘KUBOTA Showcase 2018’ เพื่อโชว์นวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรและระบบเทคโนโลยีการทำเกษตรกรรมจากคูโบต้า ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้คอนเซ็ป “The Power of Agri-Innovation” ครั้งแรกในประเทศไทย โดยพี่น้องเกษตรกร พนักงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนที่ผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนด้านการเกษตรจะได้สัมผัสเทคโนโลยีการเกษตรที่ล้ำสมัยใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคอิสาน และภาคเหนือ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลงทุนกว่า 150 ล้านบาท ก่อสร้าง KUBOTA Farm ที่ จ.ชลบุรี ครอบคลุมพื้นที่ 220 ไร่ เพื่อใช้เป็นพื้นที่สร้างประสบการณ์จริงในการเพาะปลูกพืชด้วยวิธีการเกษตรสมัยใหม่ และเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรแขนงต่างๆ เพื่อถ่ายทอดให้กับเกษตรกร ทั้งหมด 9 โซน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาในเฟสแรก คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ภายในสิ้นปีนี้ใน 4 เฟสแรกก่อนคือ โซนที่ 1 เกษตรแนวคิดรายได้สูง ให้คำแนะนำเกษตรกรในการเพาะปลูกเพื่อให้มีรายได้เข้ามา โซนที่ 2 การออกแบบบริหารจัดการแปลงเพาะปลูกข้าว แนะนำการดูแล การหมุนเวียนของพืชที่ปลูก ขนาดแปลงที่เหมาะสมในการทำภาคเกษตร โซนที่ 3 การเพาะปลุกถั่วเหลืองแบบมืออาชีพ และโซนที่ 4 ใช้ชือว่าเกษตรแม่นยำ ทำน้อยแต่ได้มาก โดยตั้งเป้าที่จะเปิดทั้งหมดภายในปี 2020 และเป็นฟาร์มที่ให้ความรู้และเน้นการปฏิบัติจริงในการทำเกษตรเต็มรูปแบบแห่งแรกในอาเซียน ที่ดำเนินการโดยภาคเอกชน

อย่างไรก็ตาม เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของภาคเกษตรกร สยามคูโบต้ายังได้จัดเตรียมพัฒนาแอพพลิเคชั่นในชื่อ KAS APPLICATION เพื่อให้คำแนะนำเกษตรกรทุกขั้นตอนตั้งแต่ก่อนปลูก ระหว่างปลูกตนเก็บเกี่ยว การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ระบบสรุปประมวลผลตั้งแต่ทำมาจนจบ คาดว่าจะสามารถให้บริการก่อนสิ้นปีนี้

สำหรับผลประกอบการครึ่งแรกของปี 2561 บริษัท มียอดขายในและต่างประเทศมูลค่ารวม 25,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% จากปี 2560 และคาดทั้งปี 2561 ยอดขายอยู่ที่ 56,000 ล้านบาท เติบโตขึ้น 10% ตามเป้าหมาย ด้วยสถานการณ์ตลาดเครื่องจักรกลการเกษตรทั้งอาเซียนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: