Biznews

คะแนนนิยมรัฐบาลลดฮวบ! ประชาชนเชียร์ยุบสภา มากกว่าปรับ ครม.

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง “ยุบสภา หรือ ปรับรัฐมนตรี” กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ พบว่า ร้อยละ 79.2 ระบุ ยุบสภา ช่วยแก้สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ขณะที่ ร้อยละ 20.8 ปรับคณะรัฐมนตรี ก็ช่วยได้

นอกจากนี้ เมื่อถามถึงจุดยืนทางการเมืองของประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 57.3 ไม่สนับสนุนรัฐบาล ในขณะที่ร้อยละ 21.8 สนับสนุน และร้อยละ 20.9 ระบุเป็นพลังเงียบ

เมื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบแสดงแนวโน้มจุดยืนทางการเมือง พบว่า กลุ่มผู้ไม่สนับสนุนรัฐบาลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 39.1 ในช่วงอภิปรายเงินกู้ มาอยู่ที่ร้อยละ 52.2 ในช่วงกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐลาออก ร้อยละ 54.4 ในช่วงปลดล็อกโควิดครั้งแรก ร้อยละ 55.6 ในช่วงหลังต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และล่าสุดขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 57.3 ในช่วงสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน

ที่น่าพิจารณาคือ เมื่อนำความเห็นของประชาชนในการยุบสภา กับ การปรับคณะรัฐมนตรี มาวิเคราะห์ร่วมกับ จุดยืนทางการเมืองของประชาชน พบว่า ทุกกลุ่มจุดยืนทางการเมืองเห็นว่า การยุบสภาคือทางออกช่วยแก้ไขสถานการณ์ได้ คือ ร้อยละ 50.5 ของกลุ่มสนับสนุนรัฐบาล ร้อยละ 96.0 ของกลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาลและร้อยละ 63.0 ของกลุ่มพลังเงียบเห็นว่า การยุบสภา ช่วยแก้ไขสถานการณ์การเมืองปัจจุบันได้

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: