Biznews

คนไทยว่างงานพุ่ง 4.36 แสนคน ตกงานเพิ่มจากปีก่อน 5.4 หมื่นคน

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์แรงงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 พบว่า จำนวนผู้มีงานทำลดลง 1 ล้านคน (จาก 38.62 ล้านคน เป็น 37.62 ล้านคน) มีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 5.4 หมื่นคน (จาก 3.82 แสนคน เป็น 4.36 แสนคน) เมื่อพิจารณาจากช่วงอายุ พบว่า ผู้ว่างงานวัยเยาวชน 15-24 ปี มีจำนวน 2.47 แสนคน ส่วนวัยผู้ใหญ่ อายุ 25 ปีขึ้นไป 1.89 แสนคน เมื่อพิจารณาอัตราการว่างงานตามเพศ พบว่า เพศชายมีอัตราว่างงานสูงกว่าเพศหญิง

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: