Biznews

ปีใหม่ 64’คนกรุง’ เปลี่ยนพฤติกรรมใช้จ่าย คาดเงินสะพัด 3 หมื่นล้าน!!!

ศุนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานผลการสำรวจฯ พบว่า หากไม่มีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของรัฐ คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ระมัดระวังการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยลดลงเล็กน้อย มาอยู่ที่ 5,300 บาทต่อคน เนื่องจากส่วนใหญ่ยังกังวลผลกระทบของโควิด-19 ในต่างประเทศที่อาจลากยาวไปอีกและปัจจัยกดดันจากภาระหนี้ครัวเรือน

อย่างไรก็ดี ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า เม็ดเงินการใช้จ่ายรวมในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 จะอยู่ที่ 30,050 ล้านบาท ทรงตัวในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า เป็นผลของแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศของภาครัฐ ทั้งโครงการช้อปดีมีคืนและโครงการคนละครึ่ง ที่บรรเทาค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคและช่วยเพิ่มกำลังซื้อในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้บางส่วน ซึ่งหากไม่มีมาตรการดังกล่าว การใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้อาจจะหดตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

โดยมูลค่าการใช้จ่ายรายกิจกรรมส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง ยกเว้นค่าใช้จ่ายสำหรับเลี้ยงสังสรรค์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายสำหรับช้อปปิ้ง ซื้อสินค้าส่วนตัว ของขวัญ ที่น่าจะขยายตัว เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศของภาครัฐ ทำให้ผู้บริโภคเลือกจับจ่ายใช้สอยโดยใช้สิทธิ์ผ่านโครงการฯ​

 

หากไม่มีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของรัฐ คนกรุงเทพฯ ในทุกกลุ่มรายได้ มีความระมัดระวังการใช้จ่าย ส่วนใหญ่ปรับลดหรือคงจำนวนเงินค่าใช้จ่ายรวม โดยมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายและกลยุทธ์ทางการตลาดจะมีผลต่อการตัดสินใจใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ด้านกำลังซื้อที่ยังเปราะบางและอาจเป็นความท้าทายต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้อง.

สัดส่วนการใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า อีกทั้ง คนกรุงเทพฯ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมการใช้จ่ายจากการเลี้ยงสังสรรค์ที่ร้านอาหาร เป็นการซื้ออาหารมาปรุงรับประทานเอง หรือสั่งผ่าน Food Delivery

สำหรับประเภทสินค้าที่คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่เลือกซื้อช่วงปีใหม่ 2564 ได้แก่ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องแต่งกาย / เค้ก ขนม ของทานเล่น และอาจลดการซื้อกระเช้าของขวัญลง

นอกจากนี้ ยังพบว่า กลยุทธ์การตลาดของร้านค้าผู้ประกอบการมีผลต่อการตัดสินใจซื้อค่อนข้างมาก ดังนั้นผู้ประกอบการอาจพิจารณาช่องทางการขายที่ผสมผสานทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ประกอบกับการออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาดที่ตอบโจทย์ฐานลูกค้าของสินค้าและสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้ใช้งานในแต่ละช่องทางเพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: