Biznews

ของขวัญปีใหม่! ประกาศลดค่าไฟฟ้าเริ่มม.ค.-เม.ย. 64

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (เอฟที) ส่งผลให้จ่ายค่าไฟถูกลง 2.89 สตางค์ต่อหน่วย หรืออยู่ที่ 3.61 บาทต่อหน่วย เริ่มมกราคม-เมษายน 2564

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า ทางสำนักงาน กกพ.มีมติให้ปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (เอฟที) สำหรับการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 2564 เหลือ -15.32 สตางค์ต่อหน่วย ลดลงจากการเรียกเก็บงวดก่อนหน้านี้ (กันยายน–ธันวาคม 2563) ที่ -12.43 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าจ่ายค่าไฟฟ้าถูกลง 2.89 สตางค์ต่อหน่วย จากที่ก่อนหน้านี้ สำนักงานกกพ.ได้บริหารจัดการและตรึงค่าเอฟที เพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม  สำนักงาน กกพ.คำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น ราคาเชื้อเพลิงที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้น สภาวะเศรษฐกิจที่อาจยังไม่ฟื้นตัวในระยะสั้น ปัจจัยเสี่ยงในเรื่องความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งศักยภาพในการตรึงเอฟทีตลอดทั้งปี 2564 จึงมีมติให้เรียกเก็บค่าเอฟทีในอัตรา -15.32 สตางค์ ในรอบเดือนมกราคม-เมษายน 2564

โดยหลังจากนี้ สำนักงาน กกพ.จะรับฟังความคิดเห็นค่าเอฟทีสำหรับการเรียกเก็บประจำเดือนมกราคม-เมษายน2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กกพ.ตั้งแต่วันที่ 5-19พฤศจิกายนนี้ ก่อนจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: