BiznewsMoney

“กลับหัว ตีลังกา” แผลงฤทธิ์ ไทยพาณิชย์ ตั้ง 4 ผู้บริหารคุม 4 สายงาน

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีที่เข้ามา Disrupt หลากหลายธุรกิจ รวมทั้งวงการธนาคารชนิดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนทั้งการปิดจำนวนสาขา การเข้ามาทดแทนด้วยเทคโนโลยี่ใหม่ๆ  ที่ทำให้ธนาคารต้องปรับตัวรองรับเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของลูกค้า 

ล่าสุดธนาคารไทยพาณิชย์”(SCB) แบงก์สีม่วงมีการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่หลังจากได้มีการทรานฟอร์มองค์กรตั้งแต่ปี 2559  ภายใต้กลยุทธ์กลับหัว ตีลังกา” เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงโลกดิจิทัล และการลดต้นทุน ซึ่งครั้งนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงในรอบ 111 ปีของSCB เพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป.

นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ภารกิจ Transformation ที่ได้เริ่มดำเนินการ กลับหัวตีลังกา” ตั้งแต่ต้นปี 2018 โดยเน้นการผลักดันองค์กรให้เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและสมดุลใน เรื่องที่สำคัญ ได้แก่ 1. Lean the Bank 2. Digital acquisition 3. Data capabilities 4. New growth  5. Bank as  a platform ได้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องในส่วนของการลงทุนทางเทคโนโลยีและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานของธนาคาร  อย่างไรก็ตาม ในการที่จะทำภารกิจดังกล่าวให้แล้วเสร็จองค์กรจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการทำงานในลักษณะ Agile Organization  รวมถึงบทบาทหน้าที่ในทุกระดับที่จะต้องทำงานรูปแบบใหม่เพื่อดึงศักยภาพของเทคโนโลยีที่ได้ลงทุนไปแล้ว ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าของธนาคาร

อาทิตย์ นันทวิทยา

ภารกิจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะยาว การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานทุกภาคส่วน รวมถึงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรรูปแบบใหม่ เป็นหน้าที่หลักของประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่จำเป็นต้องทำให้สำเร็จในระยะเวลาอันสั้น ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงได้นำเสนอแยกตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ออกเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจปัจจุบันและผลักดันภารกิจ Transformation ในด้านต่าง ๆ ควบคู่กัน เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวเสร็จสิ้นสมบูรณ์ภายในปี 2020 ตามที่ได้วางแผนไว้ก่อนหน้านี้

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จึงได้ประกาศปรับโครงสร้างการบริหารงาน โดยนายอาทิตย์    นันทวิทยา จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแต่เพียงตำแหน่งเดียวเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะยาว SCB Transformation เพื่อเตรียมตัวสำหรับธุรกิจธนาคารในอนาคต และแต่งตั้งผู้จัดการใหญ่ 4 ท่านเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจปัจจุบัน โดยได้แต่งตั้งให้นายสารัชต์ รัตนาภรณ์ นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ นายอรพงศ์ เทียนเงิน และดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ เป็นผู้จัดการใหญ่ มีผลตั้งแต่วันที่ 5กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ประกาศแต่งตั้งผู้จัดการใหญ่ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว                         

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: