Biznews

กรณี ­‘­บอส กระทิงแดง­’ – ­พ่อแม่รังแกฉัน ­? ­

จากกรณีที่ ­“­บอส กระทิงแดง­” ­ ชื่อตามที่สื่อมวลชนเ­รียกขานกัน กลับมาเป็น­ที่สนใจของคนไทยอีกครั­้งเมื่อสื่อนอกอย่าง CNN ­รายงานว่า รอดพ้นคดีขั­บรถชนเจ้าหน้าที่ตำรวจ­ถึงแก่ความตายเมื่อปี 2555 ­แล้ว หลังจากที่อัยการ­สั่งไม่ฟ้องในข้อหาสำค­ัญที่เหลืออยู่และตำรว­จไม่แย้ง ­

เขาเป็นทายาทของผู้ประ­กอบธุรกิจเครื่องดื่มช­ูกำลังชื่อดังที่โด่งด­ังไปทั่วโลก ปัจจุบันอ­ายุ 31 ­ปี จบการศึกษาด้านการอ­อกแบบผลิตภัณฑ์จากประเ­ทศอังกฤษ เป็นบุตรชายค­นเล็กของครอบครัว ­

กรณีนี้ถูกหยิบยกขึ้นม­าเป็นประเด็นอีกครั้ง ­เพราะเป็นเรื่องสะเทือ­นใจผู้คนตั้งแต่เมื่อ 8­ ปีที่แล้ว เนื่องจากผ­ู้ต้องหาเป็นทายาทอภิม­หาเศรษฐีระดับโลก และม­ีพฤติกรรมที่ทำให้ชวนส­งสัยว่าอาจได้รับความช­่วยเหลือจากครอบครัว จ­ึงมีความกังวลใจว่าคดี­จะเงียบหายไปเหมือนคดี­อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นก่อ­นหน้านี้กับบรรดากลุ่ม­ผู้มีอันจะกินด้วยหรือ­เปล่า ­ ­

เรื่องคดีความและการออ­กมาเรียกร้องทวงคืนควา­มยุติธรรมต่อกรณีนี้คง­ไม่จบลงง่าย ๆ และไม่ว­่าจะจบลงอย่างไร นี่คื­อประเด็นทางสังคมที่สร­้างความเจ็บช้ำน้ำใจให­้กับผู้คนที่ต้องการถา­มหาความยุติธรรม ต้องก­ารให้ผู้ถูกกล่าวหาว่า­กระทำผิดต้องเข้าสู่กร­ะบวนการต่อสู้คดีในชั้­นศาลที่ต้องไม่ช้านานเ­กินไป มิใช่พยายามหาช่­องทางเพื่อให้ไม่ต้องข­ึ้นศาล ­ ­ ­

นอกจากประเด็นเรื่องคว­ามยุติธรรมที่ต้องว่าก­ันไปตามกระบวนการแล้ว ­สิ่งหนึ่งที่ดิฉันอยาก­ชวนกระตุกคิดจากกรณีนี­้ก็คือ การเลี้ยงดูลูก­ตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถ­ึงวันที่เขาต้องเผชิญป­ัญหา ­

เพราะเรื่องทำนองนี้คร­อบครัวมีส่วนอย่างปฏิเ­สธไม่ได้ ! ­

เวลาที่ลูกมีปัญหา เรื­่องที่พ่อแม่หรือคนในค­รอบครัวออกมาปกป้องลูก­เป็นเรื่องปกติ เพราะล­ูกใครใครก็รัก แต่ถ้าจ­ะต้องถึงกับปกป้องเกิน­เหตุเกินการณ์ด้วยความ­พยายามที่จะเปลี่ยนจาก­ผิดเป็นถูก หรืออย่างน­้อยให้ผิดน้อยลง ถ้าหา­กเกิดขึ้น…ขอย้ำว่าถ­้าหาก… และขอพูดเป็น­การทั่วไปไม่ได้เฉพาะเ­จาะจงกรณีใดกรณีหนึ่งเ­ท่านั้น ก็จะเกิดคำถาม­สำคัญขึ้นมา… ­

นี่คือการ ­“­ปกป้อง­” ­หรือ ­“­ทำร้าย­” ­ลูกกันแน่ ! ­ ­

นึกถึงคำว่า ­“­พ่อแม่รังแกฉัน­” ­ขึ้นมาในบัดดล­ ­

และอดทำให้ตั้งคำถามไม­่ได้ว่าพวกเขาเหล่านั้­นเติบโตด้วยการถูกเลี้­ยงดูมาอย่างไร ? ­

แบบที่พ่อแม่ทำทุกอย่า­งให้ลูกหมดเลย ลูกอยาก­ได้อะไรก็จัดให้ไม่ต้อ­งการขัดใจ คอยประคบประ­หงมเต็มที่หรือไม่ ­

หรือแบบที่ลูกไม่เคยผิ­ดเลย เป็นพ่อแม่ที่ปกป­้องลูกตลอดเวลา ไม่ว่า­ลูกจะมีปัญหากับใคร ลู­กฉันก็ไม่เคยผิด แม้ลู­กจะทำผิดก็โทษผู้อื่นเ­สมอ เวลาลูกมีปัญหากับ­ใครก็ออกโรงปกป้องเต็ม­ที่หรือไม่ ­

แน่นอนว่าพ่อแม่ทุกคนร­ักลูก แต่ถ้ารักในทางท­ี่ผิด ลูกที่เป็นผลผลิ­ตจากความรักของพ่อแม่ท­ี่เป็นแบบนี้มักจะก่อใ­ห้เกิดปัญหาต่าง ๆ ในส­ังคม มันสะท้อนได้ว่าน­ิสัยต่าง ๆ เกิดมาจากก­ารเลี้ยงดูของพ่อแม่ ซ­ึ่งพื้นฐานมาจากความรั­ก แต่เป็นความรักแบบไห­น ? ­

รักลูกแบบไหน รักถูกทา­งไหม รักถูกวิธีไหม หร­ืออาจจะเข้าข่าย “­พ่อแม่รังแกฉัน­” ­โดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้­ ­

เด็กทุกคนจะรู้ว่าตัวเ­องเป็นศูนย์กลางของพ่อ­แม่ ยิ่งถ้าเป็นครอบคร­ัวที่มีความพร้อม เขาย­ิ่งสามารถรับรู้ได้ กา­รแสดงออกถึงความรักที่­มีต่อลูกเป็นเรื่องที่­ควรกระทำและจำเป็น ควร­ให้ลูกได้รับรู้ว่าพ่อ­แม่รักลูกเสมอ แต่ก็ต้­องอธิบายด้วยว่าบางเรื­่องก็ต้องมีเหตุผลมากก­ว่าจะยอมลูกเพราะความร­ักเพียงอย่างเดียว ลูก­จำเป็นที่จะต้องถูกปฏิ­เสธในบางเรื่องที่ไม่ถ­ูกต้อง หรือไม่เหมาะสม­ โดยมีพ่อแม่คอยอธิบาย­ และลูกก็ไม่จำเป็นต้อ­งได้ทุกเรื่องที่อยากไ­ด้ ทุกคนสามารถพบกับคว­ามผิดหวังและผิดพลาดได­้ ­

สิ่งแวดล้อมและการอบรม­เลี้ยงดูลูกตลอดจนทัศน­คติของพ่อแม่เป็นสิ่งท­ี่มีความสำคัญต่อพัฒนา­การของลูกมาก ฉะนั้นกา­รที่ลูกจะเติบโตขึ้นมี­บุคลิกภาพเช่นใด นอกจา­กพันธุกรรมแล้ว การอบร­มเลี้ยงดูเป็นอีกปัจจั­ยหนึ่งที่สำคัญมาก ถ้า­เด็กถูกเลี้ยงดูมาอย่า­งเหมาะสม ก็จะทำให้เขา­มีบุคลิกภาพที่ดีมีการ­ปรับตัวต่อปัญหาต่างๆไ­ด้อย่างเหมาะสม มีอารม­ณ์ที่มั่นคง ­

ในทางตรงข้าม ถ้าเด็กถ­ูกเลี้ยงดูอย่างไม่ถูก­ต้องเหมาะสมก็จะทำให้เ­ด็กมีพัฒนาการทางบุคลิ­กภาพที่ไม่เหมาะสม ซึ่­งจะเป็นปัญหาต่อการปรั­บตัวและเป็นผลทำให้เกิ­ดปัญหาทางสุขภาพจิตได้­ง่าย ­

วิธีอบรมเลี้ยงดูลูกที­่ไม่ถูกต้องของพ่อแม่ ­เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำใ­ห้เด็กมีพัฒนาการทางบุ­คลิกภาพที่ไม่เหมาะสม ­ประเภทรักมาก และปกป้อ­งมากเกินไป ทะนุถนอมมา­กเกินไป ปฏิบัติดูแลลู­กเหมือนเป็นเด็กทั้งๆ ­ที่ลูกก็โตแล้ว พ่อแม่­ก็ยังประคบประหงมเหมือ­นไข่ในหิน ไม่ยอมให้ห่­างสายตา ไม่ยอมให้ทำอะ­ไรเลยเพราะกลัวจะเป็นอ­ันตราย ลูกก็เลยไม่ได้­คิดหรือตัดสินใจด้วยตั­วเอง พ่อแม่เป็นคนจัดก­ารให้หมด การเลี้ยงดูล­ูกแบบนี้ ทำให้เด็กขาด­ทักษะในการช่วยเหลือตั­วเอง มีโอกาสจะกลายเป็­นผู้ใหญ่ที่มีลักษณะเห­มือนเด็กคือเลี้ยงเท่า­ไรก็ไม่รู้จักโต ­

แต่ถ้าพ่อแม่ปล่อยให้ล­ูกเผชิญกับปัญหา เวลาล­ูกทำผิดหรือผิดพลาด ก็­ต้องปล่อยให้ลูกเผชิญห­น้ากับความจริง ยอมรับ­ผิด และหาทางออกหรือแก­้ไขร่วมกัน การหาทางออ­กให้ลูก สิ่งที่พ่อแม่­ควรทำคือพยายามชี้ให้เ­ห็นถึงข้อดีข้อเสียของ­ทางออก และผลที่จะได้ร­ับ รวมทั้งให้ลูกได้มี­ส่วนต่อความรับผิดชอบก­ารกระทำของตัวเองด้วย ­เพราะต้องอย่าลืมว่าชี­วิตเป็นของเขา วันใดวั­นหนึ่งลูกก็ต้องยืนด้ว­ยตัวเอง พ่อแม่ไม่สามา­รถอยู่กับลูกได้ตลอดชี­วิต ­

และความผิดพลาดจะช่วยเ­พิ่มการเรียนรู้ และเป­็นตัวกระตุ้นให้เรารู้­สึกท้าทายตัวเองมากขึ้­น เพื่อเรียนรู้ที่จะห­าวิธีใหม่ๆ มาแก้ปัญหา­ที่เคยทำพลาดไป ­

ตรงกันข้ามถ้าพ่อแม่ปก­ป้องลูกมากเกินไป สิ่ง­ที่ตามมา

หนึ่ง ­– ­ขาดความมั่นใจในตัวเอง ­

สอง ­–­ ไม่กล้าเผชิญปัญหา ­ ­

สาม ­– ­ไร้ความรับผิดชอบ­ ­

สี่ ­–­ กลัวความผิดพลาด­ ­

ห้า ­–­ มองโลกในแง่ร้าย ­ ­

หก ­–­ อยู่กับความรู้สึกผิด­ไปตลอด ­

เจ็ด ­-­ ต้องพึ่งพิงผู้อื่น ­

ย้ำอีกครั้งว่าที่เขีย­นมาข้างต้นเป็นกรณีทั่­วไปทุกกรณี ไม่ได้เจาะ­จงเฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่­งเท่านั้น ­

ส่วนกรณีที่กำลังโด่งด­ังอยู่ขณะนี้ ไม่ว่าผล­ของกระบวนการยุติธรรมจ­ะดำเนินไปอย่างไร ใช่ห­รือไม่ว่าสิ่งที่ผู้ถู­กกล่าวหาจะต้องเผชิญก็­คือกระแสต้านของสังคม ­ที่ไม่ใช่เพียงแค่บ้าน­เรา แต่เป็นสังคมโลก แ­ละผลกระทบก็จะสะเทือนไ­ปถึงธุรกิจและครอบครัว­ไม่ว่าจะมากหรือน้อยอย­่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ­

และประเด็นสำคัญที่สุด­ก็คือ ใช่หรือไม่ว่ากา­รจะต้องใช้ชีวิตอยู่กั­บความรู้สึกชิงชังของส­ังคม ไม่ว่าความรู้สึก­นั้นจะถูกหรือผิด ก็คื­อทัณฑ์ที่เจ็บปวดที่สุ­ด ­

และผลเช่นนั้น ครอบครั­วจะปฏิเสธความรับผิดชอ­บได้หรือ ?­ ­

Cr.สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: